Veebipoe store.metroprint.ee isikuandmete vastutav töötleja on Metroprint Systems OÜ (registrikood 10699567), Asukohaga Tuuliku tee 4c Kristiine linnaosa, Tallinn Harju maakond 10621.

Kogutavad ning töödeldavad isikuandmed

 • Kliendi ees- ning perekonnanimi.
 • Kliendi telefoninumber.
 • Kliendi e-posti aadress.
 • Kauba kohaletoimetamise aadress;
 • Kliendi poolt saadetud kujundused, reklaamid või muud materjalid.
 • Kliendi poolt saadetud e-kirjades või tehtud päringutes sisalduv teave.
 • Kliendi pangakonto number.
 • Kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed.
 • Kliendi ning Metroprint Systems OÜ vaheline infovahetus.
 • Kliendi IP aadress.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Privaatsustingimuste nimetatud Kliendi kohta kogutavaid isikuandmeid töödeldakse üksnes Teenuse osutamise, Teenuse osutamise võimaldamise, Lepingute ettevalmistamise ning Veebilehe kasutamise võimaldamise eesmärgil.

 • Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
 • Ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks, kliendieelistuste analüüsimiseks ning mh tarbijavaidluste lahendamise eesmärgil.
 • Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
 • Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi.
 • E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse pakiautomaati jõudnud kauba teavitamiseks.
 • Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Andmete töötlemise õiguslik alus

 • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil (kliendi tellimuste haldamine, kohaletoimetamine, kauba ja maksete tagastamine).
 • Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine).
 • Isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvi tõttu.
 • Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul: Otseturundus eesmärkidel.

Isikuandmete jagamine

Me ei avalikusta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatutud järgnevatel juhtudel:

 • Teenuse osutamisega seonduvalt isikuandmete edastamine allhankijatele või koostööpartneritele, kui andmete edastamine teeb võimalikuks teenuse osutamise.

 • Tulenevalt õiguslikust kohustusest avalikustada või jagada Kliendi isikuandmeid (eelkõige seaduses sätestatud eesmärkidel, näiteks tulenevalt kohtuotsusest või eesmärgil ennetada kuritegusid, kaitsta Kliendi elu ja tervist).

 • Teenuse osutamise täitmise tagamiseks.

 • Tingituna ettevõtte müügist, kas osalisest või tervikuna, või ettevõtte ümberkorraldamisest. Sel juhul võtame kasutusele kõik vajalikud meetmed, tagamaks Kliendi isikuandmete jätkuv kaitse.

 • Eesmärgiga parendada ning arendada osutatavat Teenust. Kolmandaid osapooli loetakse eelnimetatud eesmärgil isikuandmete töötlemise osutamise korral isikuandmete volitatud töötlejateks. 

Isikuandmete säilitamine ja kaitse

 • Kõiki Kliendi kohta kogutud isikuandmeid säilitatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikides.

 • Kliendiga seonduvaid isikuandmeid, mida Metroprint Systems OÜ kasutab teenuse osutamiseks ning tellimuste täitmiseks säilitatakse kuni 10 aastat alates vastavate isikuandmete jõudmisest Metroprint Systemsi käsutusse või kuni hetkeni kuniks kõik nõuded, mis võidakse esitada nende isikuandmete pinnalt või nendega seoses, on aegunud. Raamatupidamise alusdokumente säilitatakse vastavalt raamatupidamise seadusele 7 aastat.

 • Kliendi isikuandmetele on ligipääs üksnes meie töötajatel ning juhtorganite liikmetel, kellel on õigus isikuandmeid kasutada vaid Teenuse osutamise ning Veebilehe haldamisega seonduvalt.

 • Tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest võib meil olla täiendavaid kohustusi säilitada teatud isikuandmeid.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis või klienditoe vahendusel. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel. Kui isikuandetega tutvumise taotlus on esitatud elektrooniliselt, esitatakse ka teave üldkasutatavate elektrooniliste vahendite kaudu.

Kliendil on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. Vastuses taotlusele tuuakse ka välja need isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info@metroprint-media.com või helistades telefonil: +3726063880.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon